Constanța: Spitalul de Boli Infecțioase angajează Director medical

Postul de Director medical al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța este scos la concurs. Iată care sunt condițiile de participare.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța organizează concurs, în baza Ordinului ministrului sănătății nr. 284/2007, modificat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 954/2017, la sediul unității din mun. Constanța, bd. Ferdinand nr. 100, județul Constanța, pentru ocuparea unei funcții specifice comitetului director, după cum urmează:

 • 1 post contractual vacant de conducere, perioadă determinată, de director medical

Concursul se va organiza la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța astfel:

 • 14.10.2022, ora 14.00 – ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere;
 • 31.10.2022, ora 10.00 – ziua desfășurării probei scrise: test-grllă/lucrare scrisă;
 • 07.11.2022, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate;
 • 07 .11.2022, ora 13.00 – susținerea interviului de selecție.

La concurs se pot înscrie candidați! care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice:

Criterii generale:

 1. au domiciliu!l stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de luingă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
 4. curs de management/management sanitar/managerde proiect – orice modalitate de formare profesională, inclusiv

Anunțul de concurs, bibliografia, temele-cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitate și actele necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul spitalului și pe site-ul instituției,  secțiunea Informații de interes public – resurse umane – angajări și promovări.

Relații suplimentare se pot obține de la secretarul comisiei de concurs, la Serviciul R.U.N.O.S.-S.R.P.A. al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și la tel.: 0241/484501, de luni până vineri, între orele 12.00 și 14.00.

Lasă un răspuns