CT BUS angajează 10 șoferi
Pentru angajare, concurenții trebuie să treacă proba scrisă, proba practică și un interviu.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A., Serviciul Autobază, Direcția Exploatare
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: nedeterminată, normă întreagă, program de lucru inegal.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal – copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Cazier auto (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane Salarizare
Datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Stanimir Monica
Telefon: 0241/618581, interior Birou Resurse Umane

Îți mulțumim că citești acest articol! Cu un LIKE pe Facebook ne dai încredere să continuăm.

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii: studii medii absolvite sau școală profesională;
▪ Permis de conducere categoria D aflat în termen de valabilitate;
▪ Atestat profesional pentru transport persoane aflat în termen de valabilitate;

Pentru a afla etapele concursului, accesați următorul link –> CT BUS