Constanța: Colegiul Comercial „Carol I” angajează 2 paznici și 1 informatician

Colegiul Comercial „Carol I” Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocupararea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de informatician și paznici.

Pentru ocuparea celor două posturi de paznici, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Îți mulțumim că citești acest articol! Cu un LIKE pe Facebook ne dai încredere să continuăm.

 • nivelul studiilor: generale/medii și certificat de calificare;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 06 octombrie 2022, ora 10.00: proba practică;
 • 06 octombrie 2022, ora 13.00: proba interviu.

Pentru mai multe informații despre acest anunț, accesați acest link: https://bit.ly/3Sc5SF2

Pentru ocuparea postului de informatician, dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

De asemenea, informații suplimentare despre ocuparea postului puteți afla accesând următorul link: https://bit.ly/3Lm9qSO

Colegiul Comercial „Carol I” Constanța, str. Decebal nr. 15, jud. Constanța, telefon 0341/405.802.

Lasă un răspuns