Consiliul Județean Constanța angajează șofer
Consiliul Judeţean Constanţa organizează concurs în perioada 19.05.2022-24.05.2022 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă din cadrul Direcţiei Generale Administrarea Domeniului Public și Privat – Autoritatea Județeană de Transport.

Cerinţe specifice:

Îți mulțumim că citești acest articol! Cu un LIKE pe Facebook ne dai încredere să continuăm.

  • Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Permis auto categoriile: B;
  • Vechime permis: minim 5 ani;

Concursul se va desfăşura în perioada 19 – 24.05.2022 la sediul Consiliului Judeţean Constanţa, din Bld. Tomis, nr. 51.

În vederea participării la concurs, până la data de 11.05.2022 ora 16:30, candidaţii vor depune la sediul CJC din Bld. Tomis, nr. 51, camera nr. 241, dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu următoarele:
a) formular de înscriere la concurs – formular tip;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Mai multe informații despre condițiile de participare găsiți AICI.